Професійний вибір старшокласників Прикарпаття: можливості діалогу в термінах та інструментах практично орієнтованого навчання (UA, ENG)

Професійний вибір старшокласників Прикарпаття: можливості діалогу в термінах та інструментах практично орієнтованого навчання.

Дослідження реалізовано Навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону на основі аналізу результатів 4 груп емпіричних даних, зібраних науковцями  впродовж 2018 року, а саме:

По-перше, «Молодь на пограниччі Центральної і Східної Європи» (кафедра соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та ін.);

По-друге, «Реформи вищої школи України в оцінка учасників освітнього процесу» (Соціологічна асоціація України на замовлення Міністерства освіти і науки України за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»);

По-третє, «Ціннісні орієнтації учнів випускних класів м. Івано-Франківська (Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону за підтримки Канадського інституту українських студій);

І насамкінець «Синергія громад та освіти: можливості діалогу в термінах та інструментах практично орієнтованого навчання» (Навчально-науковий Центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону, Проектно-освітній Центр «Агенти змін» разом з ГО «Соціоцентр» за сприяння Івано-Франківського регіонального відділення «Асоціації міст»).

 Метою дослідження було з’ясувати професійні та освітні пріоритети молоді Прикарпаття і співставити їх із професійними потребами громад регіону, а також порівняти рівень  усвідомлення значимості здобуття вищої освіти молодих українців із відповідними оцінками їх ровесників у Польщі, Угорщині та Словаччині.

Методологія дослідження побудована на основі синтетичного підходу, в тому числі й  з урахуванням результатів  письмового опитування випускників 28 шкіл Івано-Франківської міської ради за стандартизованим опитувальником. До участі в опитуванні було запрошено усіх учнів випускних класів, опитування носило суцільний характер. Рівень досягнення цільової групи становить 68,7 %. Масив даних становить 774 одиниці аналізу. Статистична похибка (із ймовірністю 0,95) не перевищує 1,98 %. 

Соціологічне дослідження підліткової молоді територіальної громади м. Івано-Франківська здійснювалось за підтримки Канадського інституту українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies of University of Alberta).

 

Professional choice of high school students of Prykarpattya region: Opportunities for Dialogue in terms and Tools of Practically Oriented Learning.

The study was implemented by the Educational and Scientific Center for Sociological Research of the Precarpathian Region based on the analysis of the results of 4 groups of empirical data collected by scientists during 2018, namely:

First, “Youth on the border of Central and Eastern Europe” (Department of Sociology of Kharkiv National University named after V.N. Karazin and others);

Secondly, “Reforms of the higher school of Ukraine in the evaluation of the participants of the educational process” (Sociological Association of Ukraine commissioned by the Ministry of Education and Science of Ukraine with the financial support of the International Foundation “Renaissance”);

Thirdly, “Value orientations of students of graduating classes in Ivano-Frankivsk (Educational and Scientific Center for Sociological Research of the Precarpathian Region with the support of the Canadian Institute of Ukrainian Studies);

And, finally, “Synergy of communities and education: opportunities for dialogue in the terms and tools of practically oriented learning” (Educational and Scientific Center for Sociological Research of the Precarpathian Region, Project and Educational Center “Agents of Change” together with the NGO “Sotsiocenter” with the assistance of the Ivano-Frankivsk Regional branch of the “Association of Cities”).

The purpose of the study was to find out the professional and educational priorities of the youth of Prykarpattya region and to compare them with the professional needs of the communities of the region, as well as to compare the level of awareness of the importance of obtaining higher education among young Ukrainians with the corresponding assessments of their peers in Poland, Hungary and Slovakia.

The research methodology is based on a synthetic approach, including taking into account the results of a written survey of graduates of 28 schools of the Ivano-Frankivsk City Council using a standardized questionnaire. All students of graduating classes were invited to participate in the survey, the survey was complex. The level of achievement of the target group is 68.7%. The data set consists of 774 units of analysis. The statistical error (with a probability of 0.95) does not exceed 1.98%.

Sociological study of adolescent youth of the territorial community of Ivano-Frankivsk with the support of the Canadian Institute of Ukrainian Studies of the University of Alberta.

You can get acquainted with the results of the study here (UA).