Синергія громад та освіти: можливості діалогу в термінах та інструментах практично орієнтованого навчання (UA, ENG)

Синергія громад та освіти: можливості діалогу в термінах та інструментах практично орієнтованого навчання

Дослідження проведене Навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону в рамках меморандуму про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Івано-Франківським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» разом з проектно-освітнім Центром «Агенти змін» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника та ГО «Соціоцентр» за сприяння Івано-Франківського регіонального відділення «Асоціації міст» впродовж 03 – 28 вересня 2018 року.

Мета: вивчення кадрових потреб, розробки практичних рекомендацій спрямованих на узгодження професійних потреб громад Прикарпаття з одного боку та освітніх пропозицій регіональних навчальних установ – з іншого.
Ініціативу реалізовано проведено шляхом опитування працівників та керівників 14 новоутворених територіальних громад Івано-Франківської області. Стратегія дослідження синтетична, із застосуванням як кількісного так і якісного підходів. Якісний підхід реалізовано шляхом напівструктурованого експертного інтерв’ю із головами ОТГ Прикарпаття; кількісний – шляхом письмового опитування працівників громад за стандартизованим опитувальником.
На кількісному етапі, в дослідженні застосовано цільовий підхід до формування вибірки, зокрема, за ознаками:

  •  тип громади 1 (сільська, селищна, міська);
  • тип громади 2 (за обсягом власних надходжень);
  • тип громади 3 (за часом та досвідом роботи).

Рівень досягнення цільової групи становить 8,1 % (згідно даних про чисельність та структуру штатного складу органів місцевого самоврядування громад). Масив даних становить 318 одиниць аналізу, похибка дослідження із ймовірністю 0,95 не перевищує 3 %.
На якісному етапі застосовано якісну методологію напівструктурованих інтерв’ю з очільниками громад Прикарпаття.
Дослідження виявляє актуальні проблеми ОТГ, візії майбутнього, кадровий потенціал та перспективи, освітні пропозиції та можливості діалогу у регіоні, готовність до співпраці тощо.


Synergy of Amalgamated Communities and Education: Opportunities for Dialogue in the terms and Tools of Practically Oriented Teaching

The study was conducted by the Educational and Scientific Center for Sociological Research of the Precarpathian Region within the framework of the Memorandum of Cooperation between the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and the Ivano-Frankivsk Regional Branch of the All-Ukrainian Association of Local Governments “Association of Cities of Ukraine” together with the Project and Education Center “Agents of Change” of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and the NGO “Sotsiocentr” with the assistance of the Ivano-Frankivsk regional branch of the “Association of Cities” during September 3 – 28, 2018.
Purpose: study of personnel needs, development of practical recommendations aimed at harmonizing professional needs of hromadas of Prykarpattya on the one hand and educational offers of regional educational institutions on the other.
The initiative was implemented through a survey of employees and managers of 14 newly formed amalgamated communities of Ivano-Frankivsk region. The research strategy is synthetic, using both quantitative and qualitative approaches. The qualitative approach was implemented through a semi-structured expert interview with the heads of the Prykarpattya amalgamated communities; quantitative – by means of a written survey of community workers based on a standardized questionnaire.
At the quantitative stage, the research used a targeted approach to sample formation, in particular, based on:

  • type of community 1 (rural, settlement, city);
  • community type 2 (by the amount of own income);
  • community type 3 (by time and work experience).

The level of achievement of the target group is 8.1% (according to data on the number and structure of staff of local governments). The data set is 318 units of analysis, the research error with a probability of 0.95 does not exceed 3%.
At the qualitative stage, the qualitative methodology of semi-structured interviews with the leaders of Prykarpattya communities was applied.
The study reveals the actual problems of hromadas, visions of the future, personnel potential and prospects, educational offers and opportunities for dialogue in the region, readiness for cooperation, etc.

You can find out more here (UA).