Індустрія гостинності Прикарпаття в оцінках відвідувачів 2018 (UA, ENG)

Індустрія гостинності Прикарпаття в оцінках відвідувачів 2018

Комплексне аналітико-практичне соціологічне дослідження соціально-демографічного профілю одноденних відвідувачів (екскурсантів) та туристів Івано-Франківської області проведене Навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону на замовлення Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА впродовж 2018 р. в рамках регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2016-2020.

Методологія дослідження – синтетична із застосуванням як кількісного, так і якісного підходів. Кількісний підхід реалізовано шляхом письмового анкетування та особистого інтерв’ю. Вибірка дослідження (1200 одиниць аналізу) відображає відвідувачів Івано-Франківщини за ознаками адміністративного поділу регіону, характеру перебування та громадянства. Також, дослідження проводилося з урахуванням сезонного розподілу інтенсивності туристичного потоку на Прикарпатті (4 хвилі опитувань).  Похибка дослідження із ймовірністю 0,95 не перевищує 2,9 %.  Якісний підхід реалізовано методом фокус-групової дискусії  експертів туристичної індустрії регіону.

Залучено 109 партнерів із середовища туристичної індустрії Івано-Франківського регіону, зокрема 56 готелів і готельних комплексів, 29 садиб і гостинних дворів, 12 музеїв, 3 туристично-інформаційні центри, 1 гірськолижний курорт, 1 національний заповідник, 1 національний природний парк, 1 регіональний ландшафтний парк, 1 туристично-мистецький комплекс, 1 наметовий табір, 1 туристичну агенцію і 2 гідів.

Дослідження проведене у всіх адміністративно-територіальних одиницях Івано-Франківської області (14 районів і 6 міст обласного значення).  Імплементувати дослідницькі заходи допомагали 35 фахівців-практиків зі сфери туризму, які виступили локальними координаторами ініціативи на теренах Івано-Франківщини. Теоретична генеральна сукупність дослідження, оцінена на основі даних: надходжень туристичного збору (в розрізі адміністративного поділу (2017 р.); статистичного звіту № 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (кількість розміщених осіб; місткість готелів, садиб у розрізі адміністративного поділу області (2017 р.); даних телекомунікаційної компанії «Київстар» (статистика мобільності абонентів, які відвідували Івано-Франківську область (2017 р.).

Дослідження спрямоване на розв’язання наступних завдань:

  • виявлення соціально-демографічної структури внутрішніх та іноземних туристичних потоків Івано-Франківської області;
  • вивчення мотиваційної структури прийняття рішення щодо туристичного перебування саме на території Івано-Франківської області;
  • оцінка рівня фінансових витрат та міри задоволеності наданими послугами на території регіону;
  • аналіз конкурентних переваг туристичної галузі регіону, оцінка ймовірних ризиків, а також перспектив розвитку регіону в розрізі пропозицій сусідніх адміністративно-територіальних одиниць Карпатського регіону України;
  • моделювання структури майбутнього туристичного попиту.

 

Tourists and Excursionists of the Ivano-Frankivsk Region – 2018

A comprehensive analytical and practical sociological survey of the socio-demographic profile of one-day visitors (excursionists) and tourists of the Ivano-Frankivsk Region was conducted by the Educational and Scientific Center for Sociological Research of the Carpathian Region on the order of the Department of International Cooperation, European Integration, Tourism and Investments of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration in 2018 within the framework of the regional target program for the development of tourism in the Ivano-Frankivsk region for 2016-2020.

The research methodology is synthetic with the use of both quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach was implemented through a written questionnaire and a personal interview. The sample of the study (1200 units of analysis) reflects the visitors of Ivano-Frankivsk region according to the administrative division of the region, the nature of stay and citizenship. Also, the study was conducted taking into account the seasonal distribution of the intensity of the tourist flow in Prykarpattya (4 waves of surveys). The research error with a probability of 0.95 does not exceed 2.9%. The qualitative approach was implemented by the method of focus group discussion with experts in the tourism industry of the region.

109 partners from the tourism industry of the Ivano-Frankivsk region were involved, including 56 hotels and hotel complexes, 29 manors and guest houses, 12 museums, 3 tourist and information centers, 1 ski resort, 1 national reserve, 1 national natural park, 1 regional landscape park, 1 tourist and art complex, 1 tent camp, 1 travel agency and 2 guides.

The research is aimed at solving the following tasks:

  • identification of the socio-demographic structure of domestic and foreign tourist flows of the Ivano-Frankivsk region;
  • study of the motivational structure of decision-making regarding a tourist stay in the territory of Ivano-Frankivsk region;
  • assessment of the level of financial costs and the level of satisfaction with the services provided in the region;
  • analysis of the competitive advantages of the region’s tourism industry, assessment of probable risks, as well as prospects for the development of the region in terms of proposals from neighboring administrative-territorial units of the Carpathian region of Ukraine;
  • modeling the structure of future tourist demand.

You can get acquainted with the results of the study here (UA).