Івано-Франківська громада: потенціал кількісного зростання (UA, ENG)

Івано-Франківська громада: потенціал кількісного зростання

Дослідження здійснювалося в межах проєкту «Сприяння сталому розвитку Прикарпаття через інституційне зміцнення університетського аналітичного центру», в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні і спрямоване на створення вихідних передумов розробки Стратегії  розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади щодо демографії та соціального капіталу. 

Аналітична довідка із демографічної та соціально-економічної ситуації  із коментарями експертів спрямована на оцінювання соціального капіталу Івано-Франківської міської територіальної громади.  

Перший розділ розкриває демографічні параметри новоствореної громади, таким чином компенсуючи відсутність  статистичних даних про населення в розрізі  новосформованих меж органу місцевого самоврядування (статистичні відомства, на жаль,  все акумулюють дані в розрізі попереднього адміністративно-територіального устрою).   Здійснено класифікацію регіонів України за демографічними показниками на основі методів кластерного аналізу за 34 показниками статево-вікової структури, виокремлено 4 групи регіонів. Змодельовано методами статистичного аналізу статево-вікову  структуру населення, тенденції щодо утворення сімей, природній приріст населення громади, характеристики народжуваності та смертності, міграційний приріст населення  в розрізі населених  як окремих пунктів громади, так і в цілому.  Сформовано прогноз чисельності населення для Івано-Франківської міської територіальної громади до 2030р. на основі аналізу часового ряду щомісячної інформації про чисельність населення.

Другий розділ присвячений аналізу соціально-економічних вимірів  громади. Розглянуто динаміки реєстрацій суб’єктів господарювання на території, діяльності ФОПів та юридичних осіб, динаміку податкових надходжень, сукупний сімейний щомісячний дохід та структуру витрат, рівень безробіття та тенденції соціального забезпечення населення на території утвореної громади.

Третій розділ присвячений аналізу конкурентних переваг та ймовірних ризиків для  громади на основі аналізу показників Індексу конкурентоспроможності міст.  

Розділи аналітичної довідки супроводжуються коментарями як штатних так і асоційованих експертів аналітичного центру.  Запропоновано пакет практичних рекомендацій щодо покращення демографічної та  соціально-економічної ситуації в громаді. 

Детальніше читайте у PDF-форматі.

Ivano-Frankivsk hromada: Potential for Population Growth

The research was carried out within the framework of the project “Promoting the sustainable development of the Precarpathian region through the institutional strengthening of the university think tank”, within the framework of the Initiative for the development of think tanks in Ukraine, which is carried out by the International Renaissance Foundation in partnership with the Open Society Initiative for Europe (OSIFE) with the financial support of the Embassy of Sweden in Ukraine and is aimed at creating the initial prerequisites for the development of the Ivano-Frankivsk Urban Amalgamated Community Development Strategy regarding demography and social capital.

An analytical report on the demographic and socio-economic situation with expert comments is aimed at assessing the social capital of the Ivano-Frankivsk urban amalgamated community.

The first section reveals the demographic parameters of the newly created community, thus compensating for the lack of statistical data on the population in the newly formed boundaries of the local government (statistical agencies, unfortunately, all accumulate data in the section of the previous administrative-territorial system). The classification of the regions of Ukraine by demographic indicators was carried out on the basis of methods of cluster analysis according to 34 indicators of the sex-age structure, 4 groups of regions were distinguished. The sex-age structure of the population, trends in the formation of families, natural population growth of the community, characteristics of birth and death rates, migration growth of the population in the section of the population of individual points of the community, and as a whole, were modeled by methods of statistical analysis. The population forecast for the Ivano-Frankivsk urban territorial community until 2030 was formed based on time series analysis of monthly population information.

The second chapter is devoted to the analysis of the socio-economic dimensions of the community. The dynamics of registrations of business entities in the territory, activities of FOPs and legal entities, dynamics of tax revenues, total family monthly income and the structure of expenses, the level of unemployment and trends in social security of the population in the territory of the formed community were considered.

The third chapter is devoted to the analysis of competitive advantages and probable risks for the community based on the analysis of the indicators of the City Competitiveness Index.

Sections of the analytical reference are accompanied by comments of both full-time and associated experts of the analytical center. A package of practical recommendations for improving the demographic and socio-economic situation in the community is offered.