Івано-Франківська територіальна громада: аналітичний радар 2006-2021 (UA, ENG)

“Івано-Франківська територіальна громада: аналітичний радар 2006-2021”

Фахівці навчально-наукового Центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника сформували аналітичний радар 2006-2021 Івано-Франківської територіальної громади.

Огляд сформований на основі кроссекторального моніторингу дослідницьких ініціатив, реалізованих органами державної влади, інститутами громадянського суспільства, донорськими організаціями або на їх замовлення упродовж 2006 – 2021 рр. для Івано-Франківської області та/або міста Івано-Франківська.

Публікація містить статистичний та змістовний аналіз опрацьованих авторами дослідницьких ініціатив, а також додаток у формі каталогу, який розкриває тип публікації, повідомляє інформацію про ініціатора і виконавця дослідження, мету та рівень територіального охоплення, джерела фінансування, рік оприлюднення. Також, публікація містить анотований додаток рейтингів, що описують позицію міста та області. Автори-розробники анотували зміст та методологію отримання даних, покладених в основу публікацій, сформували огляд методологій, покладених в основу рейтингового оцінювання міста та області. Окрема увага приділена аналізу джерел крізь призму цілей сталого розвитку і принципів належного врядування. Для зручності публікація містить QR-коди для ознайомлення з текстами дослідницьких ініціатив.

Дослідження здійснювалося в межах проєкту «Сприяння сталому розвитку Прикарпаття через інституційне зміцнення університетського аналітичного центру», в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні і спрямоване на створення вихідних передумов розробки Стратегії  розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади щодо демографії та соціального капіталу.

Детальніше за посиланням.

Ivano-Frankivsk Amalgamated Community: Analytical Radar 2006-2021

Specialists of the Educational and Scientific Center for Sociological Research of the Precarpathian Region of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University formed the analytical radar 2006-2021 of the Ivano-Frankivsk Amalgamated Community.

The review was formed on the basis of cross-sectoral monitoring of research initiatives implemented by state authorities, civil society institutions, donor organizations or at their request during 2006-2021 for the Ivano-Frankivsk region and/or the city of Ivano-Frankivsk.

The publication contains a statistical and meaningful analysis of the research initiatives developed by the authors, as well as an appendix in the form of a catalog, which reveals the type of publication, provides information about the initiator and executor of the study, the purpose and level of territorial coverage, sources of funding, and the year of publication. Also, the publication contains an annotated appendix of ratings describing the position of the city and region. The authors-developers annotated the content and methodology of obtaining data, which are the basis of the publications, formed an overview of the methodologies, which are the basis of the rating assessment of the city and region. Special attention is paid to the analysis of sources through the prism of the goals of sustainable development and the principles of good governance. For your convenience, the publication contains QR codes for reading the texts of the research initiatives.

You can read the publication “Ivano-Frankivsk Amalgamated Community: Analytical Radar 2006-2021” in PDF format (in ukrainian).

The research was carried out within the framework of the project “Promoting the sustainable development of the Precarpathian region through the institutional strengthening of the university think tank”, within the framework of the Initiative for the development of think tanks in Ukraine, which is carried out by the International Renaissance Foundation in partnership with the Open Society Initiative for Europe (OSIFE) with the financial support of the Embassy of Sweden in Ukraine and is aimed at creating the initial prerequisites for the development of the Ivano-Frankivsk Urban Amalgamated Community Development Strategy regarding demography and social capital.